Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο
Πανεπιστημίου Πατρών

Ρίο Πάτρα, Αχαΐας
Τηλ. +30 2610 991711